Mission 1: September 30, 1944 / Bielefeld

[:nl]

Mission  #         Datum       Mission # 390th   Aircraft serial #     Target

1 30 september 1944 197 # 2107010 Bielefeld, Duitsland: Munitiefabriek

Details:

Door enkele breuken in het dichte wolkendek bombardeerde de 390th Group de rangeerterreinen in Bielefeld op 30 september met behulp van Pathfinder.

Het primaire doel was oorspronkelijk een munitiefabriek in Bielefeld bij goed zicht, maar de dichte bewolking maakte het noodzakelijk om het 2e doelwit te bombarderen. In totaal werd 600 ton bommen afgeworpen.

Tonnage bommen 240 x 500 pond voor algemeen gebruik  20 Containers folders
Crews Missing in Action 0

 

Bielefeld had een belangrijk centrum van de Gestapo; een groot aantal deportaties van Joden en anderen werd georganiseerd door de Gestapo vanuit Bielefeld.

In het begin van de 2e Wereld Oorlog pasten de industrieën in geheel Duitsland, en dus ook in Bielefeld en omgeving, hun produktie aan aan de behoefte naar oorlogs-gerelateerde produkten. Omdat de meeste Duitse mannen uit de omgeving als militair actief waren hadden de fabrieken een probleem om voldoende arbeiders te vinden. Dat is de reden geweest waarom de Duitse regering besloot om in totaal 14.721 mensen, meestal Oekrainers en Polen, te verplaatsen naar deze regio om te werken in Bielefeld en omgeving als veroordeelden.

De eerste luchtaanvallen vonden plaats in juni 1940, maar deze waren niet echt verontrustend en veroorzaakten niet veel schade. De grootste luchtaanval op de stad Bielefeld vond plaats op 30 september, 1944.

Als op zaterdag 30 september 1944 om 13.49 uur de sirenes van het luchtalarm afgaan , haastten de inwoners van Bielefeld zich naar de schuilkelders; bijna 300 Amerikaanse bommenwerpers, B-24‘s en B-17’s, naderden de stad met geopende bommenluiken.

Zij vormden een onderdeel van de “2nd Air Division” van de “Eight Air Force”. De formaties vlogen op een hoogte van 6.700 tot 7.600 meter om zodoende de Duitse luchtafweer te ontwijken.  De Amerikanen planden om aan te vallen in 4 golven met een heleboel tonnage aan brandbommen en granaten. De eerste 2 aanvalsgolven gooiden hun lading af met als gevolg grote kraters, verwoeste infrastructuur; de derde golf gebruikte brandbommen. Heel veel gebouwen stonden daardoor in brand. De 4e golf volgde vrijwel onmiddellijk na de derde golf met granaten voorzien van een tijdmechanisme.  De luchtaanval op 30 september 1944 kostte het leven aan 649 mensen. Hieronder bevonden zich 127 krijgsgevangenen (POW) welke in de fabrieken in en rondom Bielefeld ingezet werden. 1.300 mensen raakten gewond en meer dan 10.000 mensen raakten dakloos.

Gedurende de oorlog was de situatie rondom Bielefeld nogal chaotisch en catastrofaal, omdat de infrastructuur meermaals vernietigd werd.

 

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J   Pilot
Carroll, James D   Co-Pilot
Flanigan, Harold C   Navigator
Cohen, Joseph nmi   Bombardier/Togglier
Eckerle, William C   Engineer/Top Turret
Sewell, John E   Radio Operator
Hoffstetter, William V   Ball Turret
Prangl, Louis S   Waist Gunner
Glaman, Robert F   Tail Gunner

 

 

Dagboek Prangl:

“We stonden op om 4.30 uur en gingen vervolgens eten. Allereerst kregen we de Heilige Communie. Ik ben altijd in een gevoel of stemming van genade voor aanvang van een missie. We gingen naar Bielefeld, Duitsland. Daar waren, zo werd ons verteld, 80 luchtafweergeschutten en 700 jachtvliegtuigen. We zagen het luchtafweer, maar hebben geen jagers aangetroffen. Ik was bang als “sh—less”. En daar maak ik geen grapje over. Eenmaal meldde ik een jager die ons naderde – een FW 190; nadat hij dichterbij kwam bleek het een P-51 te zijn. Sewell stond kant en klaar om op hem te vuren. Het enige belangrijke ding om naar toe te werken – de laatste missie. De temperatuur was 24 graden onder nul op een hoogte van 22.000 voet.”

[:us]

Mission  #     Date            Mission # 390th        Aircraft serial #    Target

1 30 September 1944 197 # 2107010 Bielefeld, Germany: Ordinance Plant / Marshalling yard

Details :

Through breaks in 9/10th’s cloud the Group bombed the marshalling yards at Bielefeld on 30 September by pathfinder means.

The primary assignment had been a visual run on an ordnance depot at Bielefeld, but cloud conditions made it necessary to bomb the secondary. In all, 600 tons were dropped.

Bomb Tonnage dropped 240 x 500 pound General Purpose  20 Containers Leaflets
Crews Missing in Action 0

 

Bielefeld had an important center of the Gestapo; a lot of deportations of Jews etcetera were organized by the Gestapo of Bielefeld. 

In the beginning of the World War II the factories in Germany and also in the Bielefeld area changed their production to war-oriented products. Because most German men in the area were on duty as soldier, the factories had problems finding enough workers. That’s the reason the German Government moved in total 14.721 people, most Ukrainians and Polish, in the Bielefeld area to work as convicts.

The First air raids were in June 1940, but these didn’t cause much damage. The biggest air raid on the city Bielefeld was on September 30, 1944.

When on Saturday September 30, 1944 at 13.49 hour the sirens of the air-raid alarm went off, the citizens of Bielefeld went to the air-raid shelters; almost 300 American Bombers, B-24’s and B-17’s, came closer to the city with opened bomb hatches.

They were part of the “2nd Air Division” of the Eight Air Force. The formations flew at height of 6.700 to 7.600 meters so they could escape to the Flak of the Germans. The Americans planned to attack in 4 waves with a lot of tons incendiary bombs and bombshells. The first 2 waves of bombers threw their load with as result large craters, destroyed infrastructure, the third wave used incendiary bombs. A lot of buildings were set on fire. The fourth wave followed immediately after the third and threw again bombshells with a time-clock. The air raid on September 30, 1944 did cost the life’s of 649 people. Among these casualties were 127 Prisoners of War who had to work at the factories in the area. 1.300 people were injured and more than 10.000 lost their house.
During the War the situation around Bielefeld was chaotic and catastrophic, because of the destroying of the infrastructure.

 

 

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J   Pilot
Carroll, James D   Co-Pilot
Flanigan, Harold C   Navigator
Cohen, Joseph nmi   Bombardier/Togglier
Eckerle, William C   Engineer/Top Turret
Sewell, John E   Radio Operator
Hoffstetter, William V   Ball Turret
Prangl, Louis S   Waist Gunner
Glaman, Robert F   Tail Gunner

Journal Prangl:

“We got up at 4:30 hour and off we went for chow. First I got Holy Communion. I’m always in the state of grace before a mission. We went to Bielefeld, Germany. There were, we were told 80 ackack guns and 700 fighters. We saw the flak but run into no fighters. I was scared sh—less. And I’m not kidding. Once I called out a fighter making a pass at us – a FW 190; after it was rather close it turned out to be a P-51. I had Sewell on edge with a ready fire in him. Now the only one more big one to sweat out – the last mission. The temperature was 24 below at 22.000 foot.”